Waterfront Toronto công bố Tiêu chuẩn Công trình Xanh Tối thiểu

Yêu cầu Công trình Xanh Tối thiểu mới cập nhật các yêu cầu hiện có và kết hợp các danh mục bổ sung để phản ánh những thay đổi trên thị trường và giải quyết các ưu tiên của địa phương và khu vực. Các sửa đổi cũng phản ánh sự chấp nhận ngày càng tăng của thị trường đối với các chiến lược xây dựng xanh, cho phép Waterfront Toronto đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn nữa cho các cộng đồng ven sông.

Chúng được đổi tên thành “Tối thiểu” để khuyến khích các nhóm thiết kế và phát triển đổi mới và vượt qua các ngưỡng đặt ra trong yêu cầu.
Là một công cụ chiến lược để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, các yêu cầu này hướng dẫn các đối tác phát triển của Waterfront Toronto và tăng tiềm năng thiết kế và phát triển các tòa nhà hiệu suất cao.